Statut

STATUT STOWARZYSZENIA JACHT   KLUB  „KOTWICA”   TARNOBRZEG

Rozdział  1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Jacht Klub „Kotwica” w Tarnobrzegu, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na cały kraj.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg.
4. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci a jego członkowie legitymacji.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.   
6. Jacht Klub „Kotwica” w Tarnobrzegu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Rozdział  2
Cele i środki działania


7. Celem Stowarzyszenia jest:
- organizowanie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych organizowanie szkoleń żeglarskich,
- popularyzowanie rekreacji i sportu w społeczeństwie, oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
- prowadzenie działalności sportowej szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- prowadzenie, organizacja i rozwój żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych
- propagowanie umiejętności wspólnego działania, pomocy i kultury współżycia, integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
- propagowanie ochrony środowiska naturalnego

h) współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami w celu realizacji zadań statutowych.

8. Stowarzyszenie rozwija swoją działalność szkoleniową, wydawniczą. Stowarzyszenie inspiruje inicjatywy gospodarcze, kulturalne i sportowe.
     
Rozdział  3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

9. Członkiem klubu Jacht Klub „Kotwica” może być każda osoba przestrzegająca warunków statutu.
10. Członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd  Stowarzyszenia na wniosek dwóch członków Klubu.
Wykluczenie członkostwa w Klubie na wniosek Zarządu zatwierdza Walne Zebranie członków Jacht Klubu  Kotwica
11. Członek Stowarzyszenia, który pragnie wystąpić ze Stowarzyszenia winien o tym pisemnie zawiadomić Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu podejmuje decyzję i informuje zainteresowanego o podjętej decyzji.
12. Członkom Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
- członkom pełnoletnim - bierne i czynne prawa wyborcze do władz  Stowarzyszenia,
- podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków i głosowanie uchwał na zebraniach Stowarzyszenia,
- prawo do korzystania z instytucji i urządzeń Stowarzyszenia (biblioteka ,  kursy ) według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia
- posiadanie legitymacji Stowarzyszenia.
13. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
- postępować w myśl przepisów paragrafu 9 Statutu Stowarzyszenia,
- przestrzegać zarządzeń władz Stowarzyszenia, spełniać swoje obowiązki organizacyjne i uczestniczyć w zebraniach, kursach, konferencjach i wszystkich inicjatywach kulturalnych i gospodarczych,
- regularnie płacić składki członkowskie w terminie ustalonym przez Zarząd  Stowarzyszenia.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zarząd zawiesza członkostwo na okres trzech miesięcy.
   
Rozdział   4
Władze Stowarzyszenia
                                                                                                                                
14. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
15. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zbiera się co 12 miesięcy. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
- Zarząd Stowarzyszenia,
- z własnej inicjatywy na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej.
17. Do Walnego Zgromadzenia należy:
- podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków,
- udzielenie lub odmówienie Zarządowi absolutorium na podstawie wysłuchanej i przedyskutowanej analizy działalności Zarządu oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
- wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej
- uchwalanie wniosków zgłaszanych na Walnym  Zgromadzeniu przez Zarząd, członków stowarzyszenia, komisję uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia lub członków Stowarzyszenia,
- zmiana Statutu,
- rozwiązanie Stowarzyszenia.
18. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
19. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, zawierające program obrad, winno być rozesłane na piśmie minimum 14 dni przed terminem Zgromadzenia, na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zwykłe Walne Zgromadzenie  na 10 dni przed terminem.
20. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy podać proponowany porządek obrad. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia.
Każdy członek Stowarzyszenia ma  prawo zaproponować nowe punkty porządku obrad w dniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego.
21. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy uprawnionych delegatów. W razie braku quorum należy ponownie zwołać
Walne Zgromadzenie w terminie najbliższych 7 dni i wówczas uchwały  Zgromadzenia są prawomocne bez względu na ilość obecnych. Do prawomocności uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia potrzebna jest większość 2/3 obecnych na Zgromadzeniu.
22. Głosowanie jest jawne. Tajność głosowania odbywa się :
w razie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w innych sprawach, jeżeli taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie większością głosów.
23. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków.
Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
24. Do Zarządu Stowarzyszenia należy:
- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
- uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
- ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
25. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
26. Zarząd może dokooptować w czasie trwania kadencji członków na miejsca wakujące w liczbie nie przekraczającej  1/5 składu pochodzącego z wyboru.
Uzupełnienie składu Zarządu podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
27. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna jako stały organ kontrolujący całą działalność Stowarzyszenia czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz prowadzi wszechstronną kontrolę gospodarki finansowej władz Stowarzyszenia przedstawiając swoje wnioski i spostrzeżenia Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu.
28. Komisja Rewizyjna może przyjmować od członków Stowarzyszenia:
podania, skargi, zażalenia, przekazując je do załatwienia po zaopiniowaniu właściwym organom Stowarzyszenia. W przypadku  nieskutecznej interwencji Komisja odwołuje się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
      
Rozdział   5
Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia.
29. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.
30. Środki finansowe na realizację swych celów Stowarzyszenie czerpie ze składek członkowskich, z dochodów majątku ruchomego i nieruchomego oraz w drodze prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji i darowizn.
31. Zobowiązania zaciągnięte w imieniu Stowarzyszenia wymagają podpisów Prezesa, Skarbnika Zarządu lub osobę upoważnioną przez Prezesa.     
        
Rozdział   6
Rozwiązanie Stowarzyszenia
32. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić przez uchwałę Walnego Zgromadzenia większością 2\3 głosów. Walne Zgromadzenie rozwiązując Stowarzyszenie decyduje jednocześnie o przeznaczeniu majątku  Stowarzyszenia. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymagają zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.